Paisatges fluvials

Els cursos d'aigua, permanents o intermitents, han modelat paisatges naturals singulars que, al llarg de la història, han estat aprofitats per a l'ús agrícola en els trams mitjà i baixos. Els rius valencians, autòctons i al·lòctons, i els cursos esporàdics, les rambles i els barrancs, són elements singulars d'aquesta tipologia de paisatges valencians.